Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία.

1. Ο Δήμος Πεντέλης στα πλαίσια του συνεχούς ενδιαφέροντος για τους δημότες, σας ενημερώνει ότι με τις διατάξεις του αρ.215 του Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-2018 και Α΄8/23-1-2018) τίθεται σε εφαρμογή πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για τα άτομα με αναπηρία, από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ, τ. Ο.Γ.Α.) και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής.
2. Επιδιωκόμενος σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στις προνοιακές υπηρεσίες με ηλεκτρονικά μέσα και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
3. Πιο αναλυτικά:
α. Η πιλοτική διαδικασία εφαρμόζεται και αφορά αποκλειστικά άτομα με αναπηρία, που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση για την ένταξή τους στις ως άνω προνοιακές παροχές, δεν έχουν προχωρήσει ούτε σε πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ, ούτε σε λήψη εισηγητικού φακέλου από ιατρό και διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Αττικής.
β. Η εν λόγω αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων της Αττικής ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ή από προσωπική συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο.
γ. Το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΑ θα διασυνδέεται ηλεκτρονικά με εκείνο των ΚΕΠΑ, καθώς και με τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων δημοσίων αρχών, για τη διαπίστωση της πλήρωσης ή μη των προϋποθέσεων χορήγησης των προνοιακών παροχών.
δ. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης για τις εγκεκριμένες αιτήσεις θα γίνεται από τον ΟΠΕΚΑ
ε. Εάν ο δικαιούχος αιτείται την παράταση λήψης προνοιακού επιδόματος ή αν έχει ήδη εισηγητικό φάκελο από γιατρό προς τα ΚΕΠΑ ή η πιστοποίηση αναπηρίας του από τα ΚΕΠΑ είναι σε ισχύ, τότε θα πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου που χορηγεί τις προνοιακές παροχές.
στ. Εάν το άτομο με αναπηρία ελάμβανε στο παρελθόν προνοιακό επίδομα αναπηρίας, αλλά η περίοδος χορήγησής του έχει λήξει και δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή πιστοποίηση ΚΕΠΑ σε ισχύ ή δεν έχει έτοιμο εισηγητικό φάκελο από ιατρό, θεωρείται νέα περίπτωση και μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του στον ΟΠΕΚΑ, μέσω του Κέντρου Κοινότητας.
4.Η λήξη του πιλοτικού προγράμματος θα είναι η 30η Ιουνίου 2018.
5. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, μπορείτε να απευθυνθείτε:
-Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Πεντέλης, κα Δεμερτζή Ε., τηλ.213 2050006, κ.Λιαγκάκη Γ., τηλ. 213 2050072
-Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης, τηλ. 210 8100884.
Αρμόδια Διεύθυνση: Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αρμόδια Υπάλληλος: κα Δεμερτζή Εύη
Τηλ: 213-2050006 εσωτ.106, Email: demertzi@melissia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: