Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΝΕΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 10η/2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλώ, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν. 3852/2010 και 163 παρ. 4 του Ν.
3463/2006, σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στην αίθουσα
συνεδριάσεων, οδός Κισσάβου 11, στις 10/04/2017, Μ. Δευτέρα και ώρα 18:30, για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του εξής και μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ : «Έγκριση Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσεως & Απολογισμού οικ.
Έτους 2015 Δήμου Βριλησσίων»
Συνημμένα: Εισήγηση επί του θέματος
Οι κ.κ. Σύμβουλοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, μπορούν να
λάβουν γνώση αυτών από το φάκελο που τηρείται στο Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του
Δήμου.
Η παρούσα γνωστοποιείται στο Δήμαρχο και τα μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: