Επιλέχθηκε το 1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων.

Για να συμμετέχει σε Εθνικό Ερευνητικό – Πιλοτικό Πρόγραμμα.


To 1o Γυμνάσιο Βριλησσίων επελέγη από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής για να συμμετέχει στο Εθνικό Ερευνητικό – Πιλοτικό Πρόγραμμα «Το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης Αξιολόγηση Ομοτέχνων – Συνεργατικές Πρακτικές Εκπαιδευτικών».

Η επιστημονική επιτροπή η οποία αποτελείται από καταξιωμένους Πανεπιστημιακούς Δασκάλους με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Γεώργιο Πασιά.


        Σκοπός του Πιλοτικού-Ερευνητικού Προγράμματος

Το πρόγραμμα «το Σχολείο Οργανισμός και Κοινότητα Μάθησης» (ΟΚΜ) αποτελεί ένα διακριτό εναλλακτικό παράδειγμα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που προτάσσει τη μάθηση, προωθεί την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, ενισχύει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, βελτιώνει τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και εμπεδώνει κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο, την πολιτεία και την κοινωνία.

Η φιλοσοφία του ΟΚΜ

Ο μετασχηματισμός του σχολείου σε «Οργανισμό και Κοινότητα Μάθησης» αποτελεί αξιολογικό πρόταγμαστη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης. Η εστίαση στην έννοια της μάθησης ως διαδικασίας συνεχούς ανατροφοδότησης, συνεργασίας, ανταλλαγής καλών πρακτικών, συλλογικότητας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων αποτελεί απαίτηση σε μια εποχή που σταδιακά αίρεται η κουλτούρα του απομονωτισμού, του ατομικισμού και της ιδιωτικότητας, που αποτελεί τροχοπέδη τόσο για τους εκπαιδευτικούς και την επαγγελματική τους μάθηση όσο και για τους μαθητές.

Το Σχολείο ως ΟΚΜ συνενώνει τα μέλη της κοινότητας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που συντελείται στο πλαίσιο μιας οργανωμένης συλλογικής προσπάθειας, συνεκτιμώντας και αποτιμώντας  την υπάρχουσα  κατάσταση   και στοχεύοντας – μέσα από τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό- στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Πρόκειται  για ένα εναλλακτικό παράδειγμα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας/ διοίκησης του σχολείου με κεντρικό πυρήνα τη μάθηση όλων και με σκοπό τη συστηματοποίηση των ενεργειών και των διαδικασιών εκμάθησης που απαιτούνται, ώστε να ενσωματωθούν έννοιες όπως η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η αλλαγή στις καθημερινές εκπαιδευτικές εργασιακές πρακτικές. 

Προσδοκώμενα αποτελέσματα και συμβολή του προγράμματος

Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα και να συμβάλει ενεργά στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και της ποιότητας του έργου στα σχολεία της χώρας. Τα αποτελέσματα (εκπαιδευτικό υλικό του ΟΚΜ, επιμορφωμένοι Διευθυντές και εκπαιδευτικοί με αυξημένη εμπειρία εφαρμογής, ψηφιακή πλατφόρμα, εκθέσεις αποτελεσμάτων σχολείων) αναμένεται να έχουν σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν πολλαπλασιαστικά από σχολεία όλης της χώρας. Η Ερευνητική Ομάδα θα μεριμνήσει για τη διάχυση των καλών πρακτικών του έργου και την αξιοποίηση των υποστηρικτικών δομών/εφαρμογών του μέσω του Παρατηρητηρίου και του σχολικού Δικτύου ΟΚΜ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο